Web Japanese Basic Kanji Book worksheet Lesson 9


< Click! < Click! < Click!

1) iku 2) okona-u
1) koo 2) gyoo
1) go 2) contact 3) line
1) ku-ru 2) ko-nai 3) ki-masu
4)
ki-ta
1) rai
1) come 2) next
1) kae-ru
1) ki
1) return 1) go(come) back
1) ta-beru
1) shoku
1) eat
1) no-mu
1) in
1) drink


1) mi-ru 2) mi-eru 3) mi-seru
1) ken
1) see 2) look 3) view
1) ki-ku 1) ki-koeru
1) bun
1) hear
1) yo-mu
1) doku
1) read
1) ka-ku
1) sho
1) write 2) book 3) document
1) hana-su 2) hana-shi
1) wa
1) talk

Words


food tabe-mono
next month rai-getsu
cherry blossom viewing hana-mi
a newspaper shin-bun

Words 2


a bank gin-koo
a telephone (suru) den-wa
a trip (suru) ryo-koo
Train choo-shoku
Train (suru) ki-koku
Since Feb/97
Copyright @ Web Japanese
All rights reserved.

No reproduction or republication without written permission.