Web Japanese Basic Kanji Book worksheet Lesson 13


< Click! < Click! < Click!

1) hiro-i
1) kou
1) wide 2) spacious
1) mise
1) ten
1) shop
1) ---
1) do
1) degree 2) frequency
1) ---
1) byoo
1) sick
1) tsuka-reru
1) hi
1) fatigue 2) worn out


1) ita-i 2) ita-mu
1) tsuu
1) pain
1) ya
1) oku
1) roof 2) shop 3) house
1) kuni
1) koku
1) country
1) mawa-ru 2) mawa-su
1) kai
1) turn 2) round
1) koma-ru
1) kon
1) trouble
1) a-ku 2) hira-ku 3) a-keru
1) kai
1) open
1) shi-maru 2) shi-meru 3) to-jiru
1) hei
1) close

Words


to be tired reru tsuka-reru
a book store sho-ten
a fish shop sakana-ya
once ichi-do
a stand,a stall bai-ten
a sick person byoo-nin
to open the store kai-ten

Words 2


a hospital byoo-in
a headache zu-tsuu
sickness byoo-ki
Since Feb/97
Copyright @ Web Japanese
All rights reserved.

No reproduction or republication without written permission.