Web Japanese Basic Kanji Book worksheet Lesson 17


< Click! < Click! < Click!

1) de-ru 2) da-su
1) shuttsu 2) shuttsu-
1) come 2) go out
1) hai-ru 2) i-reru
1) nyuu
1) enter 2) put in
1) no-ru 2) no-seru
1) joo
1) ride
1) o-riru 2) fu-ru 3) o-rosu
1) koo
1) descend
1) tsu-ku 2) ki-ru
1) chaku
1) reach 2) arrive 3) wear


1) wata-ru 2) wata-su
1) to
1) cross
1) too-ru 2) kayo-u 3) too-su
1) tsuu
1) pass 2) commute
1) hashi-ru
1) soo
1) run
1) aru-ku
1) ho 2) po
1) walk
1) to-meru 2) to-maru
1) shi
1) stop
1) ugo-ku 2) ugo-kasu
1) doo
1) move
1) hatara-ku
1) doo
1) work

Words


to take a bus Basu ni ru no
an exit de-guchi
an entrance iri-guchi
a pavement ho-doo
to discontinue suru chuu-shi
a passenger joo-kyaku
an animal doo-butsu

Since Feb/97
Copyright @ Web Japanese
All rights reserved.

No reproduction or republication without written permission.