Web Japanese Basic Kanji Book worksheet Lesson 29


< Click! < Click! < Click!

1) kokoro-miru 2) tame-su
1) shi
1) try 2) test
1) ---
1) ken
1) proof 2) examine
1) (omote) 2) omo-
1) men
1) face 2) surface
1) (tsu-gu)
1) setsu
1) connect
1) (toku)
1) setsu
1) explain


1) (hatasu)
1) ka
1) fruit 2) result
1) a-u 2) a-wasu
1) gou 2) gattsu
1) suit 2) combine
1) ---
1) kaku
1) structure 2) frame 3) rank
1) uka-ru 2) uke-ru
1) ju
1) receive
1) ochi-ru 2) oto-su
1) raku
1) fall 2) drop
1) noko-ru 2) noko-su
1) zan
1) remain
1) ---
1) nen
1) sense 2) desire

Words


to try,to test su tame-su
a game shi-ai
an interview men-setsu
the result ke-kka
to explain suru setsu-mei suru
regrettable na zan-nen na
to pass (an exam) suru goo-kaku suru
interesting i omo-shiro i
a direction hoo-men

Since Feb/97
Copyright @ Web Japanese
All rights reserved.

No reproduction or republication without written permission.