Web Japanese Basic Kanji Book worksheet Lesson 37


< Click! < Click! < Click!

1) tsuta-waru 2) tsuta-eru
1) den
1) transmit 2) legend
1) ka-waru 2) ka-eru
1) tai 2) dai
1) substitution 2) period 3) fee
1) yo-bu
1) ko
1) call
1) ya-keru 2) ya-ku
1) shoo
1) burn
1) ma-garu 2) ma-geru
1) kyoku
1) bend 2) curve 3) melody


1) nu-geru 2) nu-gu
1) datsu 2) dattsu-
1) undress 2) drop out
1) waka-reru
1) betsu
1) separate 2) part with
1) atsu-maru 2) atsu-meru
1) shuu
1) collect 2) assemble
1) nara-bu 2) nami 3) nara-beru
1) hei
1) line up
1) yoroko-bu
1) ki
1) joy 2) pleasure
1) odoro-ku
1) kyoo
1) suprise 2) astonish

Words


to transmit eru tsuta eru
money to be paid dai-kin
to escape da-sshutsu
to distinguish suru ku-betsu suru
to compose suru sa-kkyoku suru
to concentrate suru shuu-chuu suru
grilled meat ki ya ki niku
grilled chicken ki ya ki tori
to be glad bu yoroko bu

Since Feb/97
Copyright @ Web Japanese
All rights reserved.

No reproduction or republication without written permission.