Web Japanese Basic Kanji Book worksheet Lesson 42


< Click! < Click! < Click!

1) ---
1) sotsu
1) graduate
1) ---
1) ron
1) try 2) test 3) test
1) mi 2) mi-noru
1) jitsu
1) fruit 2) real
1) shira-beru
1) choo
1) research 2) tone
1) kanara-zu
1) hi-tsu
1) necessity


1) i-ru
1) yoo
1) indispensable 2) essential
1) ---
1) rui
1) genus 2) sort
1) e-ru
1) toku
1) gain 2) obtain
1) ushina-u
1) shitsu2) shittsu-
1) lose
1) ---
1) rei
1) bow 2) gratitude 3) ceremony

Words


to graduate suru sotsu-gyoo suru
a thesis ron-bun
necessary na hitsu-yoo na
documents sho-rui
good at na toku-i na
impolite na shitsu-rei na
to demand suru yoo-kyuu suru
practical use jitsu-yoo
the point yoo-ten

Since Feb/97
Copyright @ Web Japanese
All rights reserved.

No reproduction or republication without written permission.