Web Japanese Basic Kanji Book worksheet Lesson 43


< Click! < Click! < Click!

1) fu-eru 2) ma-su 3) fu-yasu
1) zoo
1) add 2) increase
1) kuwa-waru 2) kuwa-eru
1) ka
1) add
1) he-ru 2) he-rasu
1) gen
1) decrease
1) ka-waru 2) ka-eru
1) hen
1) change
1) utsu-ru 2) utsu-su
1) i
1) transfer


1) tsuzu-ku 2) tsuzu-keru
1) zoku
1) continue
1) su-giru 2) su-gosu
1) ka
1) exceed 2) pass
1) susu-mu 2) susu-meru
1) shin
1) proceed 2) advance
1) ---
1) i
1) from 2) than
1) utsuku-shii
1) bi
1) beauty

Words


to decrease suru gen-shoo suru
to change suru hen-ka suru
beautiful shii utsuku-shii
to migrate suru i-juu suru
to make progress suru shin-po suru
to pass by suru tsuu-ka suru
to move suru i-doo suru
to join suru ka-nyuu suru
more than --- --- --- i-joo

Since Feb/97
Copyright @ Web Japanese
All rights reserved.

No reproduction or republication without written permission.